Natrium is een scheikundig element met symbool Na en atoomnummer 11. Het heeft een zilverwitte kleur en behoort tot de groep van de alkalimetalen en tot periode 3. Dit atoom heeft dus 1 valentie-elektron en 3 bezette schillen.

Natrium is al lange tijd bekend als component in allerlei verbindingen. Tijdens de middeleeuwen werden natriumhoudende verbindingen gebruikt als middel tegen hoofdpijn. Het duurde tot 1807 voordat Humphry Davy voor het eerst in staat was om door middel van elektrolyse natrium te isoleren uit natriumhydroxide.

De aardkorst bestaat voor 2,63% uit natrium in alle vormen en het is het zesde meest voorkomende element in de aardkorst. Natrium is na chloor het meest voorkomende element in zeewater. Natrium gebruikt men ook nog bij soda, wegverlichting, batterijen, keukenzout, glas, airbag, cosmetica en zeep.

Natrium is zoals alle andere alkalimetalen een zacht en licht metaal dat zeer vlug reageert met andere elementen. Het is dus niet-inert. Om deze reden komt natrium niet in ongebonden toestand voor in de natuur. Omdat natrium een kleine dichtheid bezit, blijft het in water drijven, waarbij het heftig reageert onder vorming van natriumhydroxide en waterstof. Als fijn poeder ontbrandt het zelfs direct bij aanraking met water. Daarom wordt natrium opgeslagen in olie, afgesloten van lucht en water. En neemt men een stukje zuiver natrium niet met de hand vast, omdat er in onze huid ook vocht aanwezig is.

Fysische eigenschappen

  • Massadichtheid: 971 kg/m³
  • Smeltpunt: 371,01 K of 98,01 °C
  • Kookpunt: 1154 K of 881,6 °C
  • Aggregatietoestand: vast
  • Molair volume: 23,78 m³/mol

Chemische eigenschappen

  • Atoommassa: 22,99 g/mol
  • Elektronenconfiguratie: [Ne]3s1

Experiment

Doe een stukje vast natriummetaal in een glas met water. Natrium is lichter dan water, het blijft dus drijven. De reactie is afhankelijk van de grootte van het stukje natrium: 2 Na(s) + 2 H2O –> 2 Na+(aq) + 2 OH -(aq) + H2(g) + warmte.

En doordat het gas niet altijd in dezelfde richting ontwijkt gaat het stukje natrium op een dun gaslaagje over het wateroppervlak schaatsen. De warmte wordt verdeeld tussen het water en het natrium. In het water treedt nauwelijks een temperatuursverhoging op, maar in het natrium gebeurt wel een stijging van de temperatuur.

Ben je geïnteresseerd in materiaalkunde? Bestel dan je boek op bol.com

Alle informatie werd gevonden op de website van Wikipedia, het periodiek systeem en op de website van lenntech.

  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Natrium
  • http://www.periodieksysteem.com/elem_nl.cfm?IDE=Na
  • http://www.lenntech.com/elementen-periodiek-systeem/Na.htm